Disclaimer

Plan4Events & Eventsbooster respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.
Meerwerk of aanvullende opdrachten worden uitgevoerd in overleg en apart in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Een wijziging van de overeenkomst kan de afgesproken uitvoeringstermijn veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van een wijziging van de overeenkomst, met inbegrip van een verandering in de prijs en de voltooiing van de  deadline. Voor meer informatie over  tarieven op onze websites kunt u contact opnemen met info@plan4events.be

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID (advertenties, sliders en websites)

 • Plan4Events & Eventsbooster verwijdert alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van zich af voor mogelijke fouten in de informatie geleverd in deze website, evenals het gebruik of de gevolgen die daaruit mochten voortvloeien van het gebruik door derden van deze site. Bepaalde informatie kan na verloop van tijd niet meer juist zijn. Plan4Events & Eventsbooster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website en wordt niet verantwoordelijk gesteld indien de informatie niet meer actueel is.
  Plan4Events & Eventsbooster kan dus niet verplicht worden tot enige terugbetaling aan de opdrachtgever.
 • Plan4Events & Eventsbooster weigert elke aansprakelijkheid in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht.
  De opdrachtgever moet per mail binnen de 7 dagen per mail  Plan4Events & Eventsbooster verwittigen indien er wijzigingen moeten gebracht worden of indien er fouten blijken te zijn. De opdrachtgever moet schriftelijk de correcte versie ervan leveren per mail. Plan4Events & Eventsbooster aanvaardt enkel foto's die betrekking hebben tot de onderneming van de desbetreffenden klant. Plan4Events & Eventsbooster kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant foto's verstrekt die niet tot zijn bezit behoren.
 • Plan4Events & Eventsbooster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Plan4Events & Eventsbooster tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Plan4Events & Eventsbooster door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Plan4Events & Eventsbooster van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.
 • Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.
 • Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten alsook op alle genoemde websites van Anne Vandelanotte Btw nummer :  BE 0667.816.789 
  Plan4Events & Eventsbooster is de wettelijke houder van de volgende handelsnamen: eventplanner4u.be, eventplanner4u.nl, eventplanner4u.fr, eventplanner4u.eu, eventplanner4uco.uk, eventplanner4u.com, Plan4events.be, Plan4events.nl, Plan4events.fr,  Plan4events.eu, Eventsbooster.be, Eventsbooster.nl, Eventsbooster.co.uk, Eventsbooster.fr, Eventsbooster.eu en Eventsbooster.com

ADVERTENTIES:  TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

 • De overeenkomst komt tot stand, nadat Plan4Events.be  & Eventsbooster de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De datum op de opdrachtbevestiging geldt als begindatum van de overeenkomst voor 1 jaar.
   Alle inhoud wordt bevestigd via een ondertekende worddocument of een akkoord via email.
  De tekst, foto’s, categorieën en gegevens wordt eenmalig gratis op de website door ons geplaatst. Deze wordt, indien nodig ook éenmalig gratis vertaald in het Frans.
  Daarna worden alle verdere wijzigingen in de opgegeven advertentie betalend aangepast. Een geregistreerde klant ( m.a.w. een betalende klant die de formule van 375€ heeft gen) kan ter aller tijden zijn inhoud, de foto’s en de inhoud op het tabblad ‘promo’s) wijzigen zolang het contract geldt. Plan4Events.be & Eventsbooster zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie.
 • Plan4Events.be & Eventsbooster behoudt zich het recht bepaald teksten en afbeeldingen van illegale of ongepaste inhoud te weigeren.
 • Plan4Events/ Eventsbooster behoudt zich het recht bepaalde advertenties te weigeren zonder enige reden te geven.
 •  Annulering van een opdracht is niet meer mogelijk eens de betaling ervan gemaakt is.
   Plan4Events.be/Eventsbooster heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.
  Annuleren van een advertentie op het einde van een jaarcontract moet minimum 3 maanden op voorhand gedaan worden.

 ADVERTENTIES : BETALINGSCONDITIES

 • Betaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Plan4Events.be/Eventsbooster behoudt zich het recht de advertentie volledig te verwijderen en stop te zetten indien de betaling binnen deze periode niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Indien de betaling te laat op de rekening staat en de advertentie er opnieuw volledig op moet geplaatst worden, rekenen wij u 50% meerkosten aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.
 • Wijzigingen van uw advertentie of plaatsen van een promotie moet minimaal 2 weken op voorhand gebeuren. Voor andere advertenties (slides) : worden deze pas gemaakt en gepubliceerd wanneer het geld op de bankrekening staat.

ADVERTENTIE OVEREENKOMSTEN

 • Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de advertentie overeenkomstperiode van 12 maanden.
 • Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar.
 • De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4%.

SLIDERS : BETALINGSCONDITIES

 •  Betaling geschiedt vóór het online zetten van de advertentie, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Plan4Events.be/Eventsbooster behoudt zich het recht de advertentie niet te plaatsen en stop te zetten indien de betaling binnen de vooropgestelde datum niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Deze opdracht wordt volledig geannuleerd en een andere klant kan de plaats innemen indien de betaling niet binnende vooropgestelde datum op de bankrekening staat.
 • Wijzigingen van uw advertentie of plaatsen van een promotie moet minimaal 2 weken op voorhand gebeuren. Voor andere advertenties of wijzigingen worden deze pas gemaakt wanneer het geld op de bankrekening staat.

BETALINGSCONDITIES (Andere wijzigingen van advertenties)

 • Betreffende wijzigingen van uw advertentie (categorieën, vertalingen of andere) na de eerste definitieve plaatsing van uw advertentie.
 • Betaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening. Deze factuur wordt per email verzonden.
 • Plan4Events.be/Eventsbooster behoudt zich het recht de wijzigingen te verwijderen indien de betaling binnen de vooropgestelde datum niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft.
 •  Indien de betaling te laat op de rekening staat en de advertentie er opnieuw volledig op moet geplaatst worden, rekenen wij u 50% meerkosten aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.

WEBSITES: BETALINGSCONDITIES

 • Een voorschot van 500€ wordt betaald na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen met detail van het te realiseren werk.
  De restbetaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van overchrijving op onze bankrekening.
 • Plan4Events.be/Eventsbooster behoudt zich het recht de website volledig te verwijderen, geen gegevens door te sturen en stop te zetten indien de betaling binnen deze periode niet op de bankrekening staat of indien betaling door opdrachtgever uitblijft. Indien de betaling te laat op de rekening staat rekenen wij u 10% meerkosten na 1 week aan. (exclusief BTW). Bij niet-betaling wordt er een gerechtsdeurwaarder gecontacteerd om het geschil te regelen.
 • Bij annulatie van het project verliest u het voorschot van 500€ volledig.

FOODTRUCKS / Traiteurs BETALINGSVOORWAARDEN

 • Foodtrucks die een prijsindicatie hebben afgegeven, zullen de opgegeven datum vasthouden tot aan vijf werkdagen vanaf de datum van afgifte. Als je binnen deze vijf werkdagen je boeking niet definitief vastlegt, zijn zij genoodzaakt om de datum weer vrij te geven voor het aannemen van eventuele nieuwe boekingen. Een foodtruck wordt pas als ‘geboekt’ beschouwd als de offerte van Eventsbooster.be / Plan4events.be is geaccepteerd en de aanbetaling van 50% door ons is ontvangen. Wij raden je daarom aan om niet te lang te wachten met het nemen van een beslissing. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de door jou gekozen foodtruck op jouw event komt te staan.
 • Prijzen:
  Foodtrucks die een prijsindicatie hebben afgegeven, zullen de opgegeven datum vasthouden tot aan vijf werkdagen vanaf de datum van afgifte. Als je binnen deze vijf werkdagen je boeking niet definitief vastlegt, zijn zij genoodzaakt om de datum weer vrij te geven voor het aannemen van eventuele nieuwe boekingen. Een foodtruck wordt pas als ‘geboekt’ beschouwd als de offerte van Eventsbooster.be / Plan4events.be is geaccepteerd en de aanbetaling van 50% door ons is ontvangen. Wij raden je daarom aan om niet te lang te wachten met het nemen van een beslissing. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de door jou gekozen foodtruck op jouw event komt te staan.
 • Betaling:
  ​Op het moment dat je je foodtruckboeking definitief vastlegt, vragen wij om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag bij het tekenen van het contract (minimaal 2 maanden vóór het evenement. Vervolgens zullen Eventsbooster / Plan4events deze aanbetaling verrekenen op de eindfactuur; Dit gebeurt 2 weken voor het evenement. Indien er meer geconsumeerd wordt, wordt na afloop van het evenement een bijkomende factuur per email gezonden dat binnen de 10 dagen moet gestort zijn. 
 • Het saldo moet worden gestort ten laatste 2 weken vóór het evenement.
 • Indien de reservatie minder dan 1 maand op voorhand wordt gedaan moet  wordt het volledige bedrag gestort worden minimum 3 weken vóór het evenement.
 • Pas nadat de betaling (of voorschot) gebeurd is, staat de reservatie van de foodtruck vast.
 • Aantal personen:Een foodtruck heeft een minimaal aantal gasten/gerechten nodig om uit de kosten te komen en dus geld te verdienen. Eventsbooster.be en plan4events.be  organiseren daarom alleen events voor 50 of meer personen.
 • Meer gasten?
  De door jou geboekte foodtrucks zijn voorbereid op het aantal opgegeven gasten. Eventsbooster.be/Plan4events.be kunnen geen garantie afgeven dat een foodtruck in staat is om extra gasten van eten te voorzien, tenzij de foodtruck van tevoren heeft aangegeven hiermee te kunnen werken. Als een foodtruck ingericht is om extra gasten te bedienen, worden de extra afgenomen producten op een bijkomende berekend die binnen de 10 dagen na het evenement moet betaald worden per overschrijving
 • Annulaties Wanneer je besluit om je event te verzetten, gaan wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de door jouw gekozen foodtruck op de nieuwe datum beschikbaar is. Als dit niet mogelijk is gaat de annuleringsregeling van Eventsbooster.be/Plan4events.be van kracht. Het voorschot wordt nooit teruggestort.Bij annulatie verliest u het voorschot. Bij annulatie de week voor het evenement wordt het volledige bedrag, min de vervoerskosten aangerekend.
 • Een bestelling plaatsen en aansprakelijkheid: De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte gegevens. Naam, adres, correcte boeking. Eventsbooster.be/ Plan4events.be zorgt ervoor dat deze correct doorgegeven wordt. Indien de uitvoering ervan niet overeenkomt met wat Eventsbooster heeft doorgegeven kan deze laatste niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitvoering van de doorgemailde gegevens aan de traiteur/foodtruck.

Algemene voorwaarden Foodtrucks en traiteurs

 • Plan4events en Eventsbooster zijn online platforms, waarmee foodtrucks hun diensten kunnen aanbieden voor verhuur aan klanten en organisaties. Eventsbooster handelt als tussenpersoon tussen de klant en de foodtruck en neemt daarvoor een commissie.
 • Eventsbooster.be en plan4events.be richten zich met haar activiteiten specifiek op het leveren van foodtrucks / traiteurs aan bedrijfsfeesten, (festival)bruiloften of verjaardagsfeesten. Eventsbooster.be en plan4events.be richten zich dan ook niet op festivals of publieksevenementen. Daarnaast leveren wij uitsluitend aan evenementen waarbij de organisatoren op voorhand de eet- en drinkwaren afrekenen. Wij leveren dus niet aan evenementen waarbij de gasten van de desbetreffende evenementen zelf dienen af te rekenen, oftewel vrije verkoop.
 • De prijs voor het inhuren van een foodtruck hangt af van diverse factoren; welke foodtruck het is, het gewenste menu, de reisafstand, het aantal gasten en de tijdsduur van je event. Dit heeft te maken met het minimum aantal gasten dat voor een foodtruck nodig is om uit de kosten te komen. Indien zij (en eventsbooster.be) dit minimum niet hanteren, is de kans groot dat de foodtrucks verlies draaien.
 • Eventsbooster rekent voor het handelen als tussenpersoon een commissie daar de foodtrucks / traiteurs gratis en vrijblijvend op de website kunnen staan.

Aantal personen:

Een foodtruck heeft een minimaal aantal gasten/gerechten nodig om uit de kosten te komen en dus geld te verdienen. Eventsbooster.be en plan4events.be  organiseren daarom alleen events voor 50 of meer personen.

PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke Plan4Events/Eventsbooster hanteert zijn exclusief BTW. De prijzen kunnen door Plan4Events worden verhoogd indien en voor zover de door Plan4Events te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Plan4Events golden op het moment van de orderbevestiging

VERSCHIJNINGSDATUM (websites, advertenties en feesten)

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Plan4Events niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Plan4Events tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.
Alle door Plan4Events/Eventsbooster opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Plan4Events niet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Plan4Events  of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
  Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
  Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van Plan4Events/Eventsbooster en bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.  Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

NIET TOEGESTAAN GEBRUIK

U verbindt zich er o.m. toe: De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan de met  verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten of enige andere derde. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan   te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Plan4events.be/Eventsbooster of derden, verbindt u zich ertoe  Plan4events.be/Eventsbooster of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van  Plan4Events/Eventsbooster  of derden als gevolg van een inbreuk hierop.  Plan4Events/Eventsbooster werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden.  Plan4Events /Eventsbooster kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.  Plan4Events/Eventsbooster kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in de informatie van derden.

MERKEN EN HANDELSNAMEN

Het logo en de benaming van Plan4Events/Eventsbooster zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk in heel Europa beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Plan4Events/Eventsbooster   .

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere webpagina's of websites van derden, alsmede andere partijen, of verwijzen naar hen op een manier dan ook. Plan4Events / Eventsbooster heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en Plan4Events / Eventsbooster / Eventsbooster  en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken van deze sites en deze pagina's. Het plaatsen van links door Plan4Events / Eventsbooster  geeft op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of de webpagina's.

OVERMACHT

In geval van overmacht, is Plan4Events/Eventsbooster gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en wanneer de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, is zij gerechtigd het contract met de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen zonder verplichting van de partijen om te krijgen wat ze van elkaar moeten ontvangen en zonder enige aansprakelijkheid en schadevergoeding. Overmacht is oa: de officiële regels die het onmogelijk of moeilijk uitvoering van de werkzaamheden, stakingen, leveranciers defecten, extreme weersomstandigheden, brand, natuur-of milieurampen te maken

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd.(Brugge)
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.